Попереднє рішення щодо класифікації товарів

Згідно з письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митні органи приймають попереднє рішення щодо класифікації товару (в тому числі комплектних об'єктів, які поставляються в розібраному стані декількома партіями протягом тривалого періоду).

Попереднє рішення — документ установленої форми, який приймається за результатами розгляду звернення заявника митними органами, перелік яких визначає ДМСУ, або структурним підрозділом ДМСУ, відповідальним за здійснення контролю за класифікацією товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Попереднє рішення приймається стосовно товарів, які є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) до моменту їх доставки митному органу для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення.

Попереднє рішення є обов'язковим для виконання будь-яким митним органом. Відсутність попереднього рішення не є підставою для відмови в митному оформленні.

Попереднє рішення діє три роки з дати його винесення, якщо факти й умови, на підставі яких було прийняте це рішення, залишатимуться незмінними.

Звернення повинно містити таку інформацію:

 • 1. прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це у відповідний орган державної податкової служби та мають відмітку в паспорті) фізичної особи — заявника;
 • 2. найменування, місцезнаходження, код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України юридичної особи — заявника;
 • 3. контактні телефони заявника та адресу, на яку необхідно надіслати попереднє рішення (відповідь) на звернення.

Разом зі зверненням заявник надає документи, що містять відомості, необхідні для прийняття попереднього рішення:

 • зовнішньоекономічний договір (контракт);
 • технічні умови, технологічні схеми виготовлення товару (за наявності);
 • фотографії, креслення товару (за наявності);
 • дозволи і сертифікати уповноважених державних органів (за наявності);
 • специфікації, каталоги та паспортні дані про товар виробника (за наявності);
 • сертифікати походження товару, дозволи, маркувальні етикетки (за наявності).

Для встановлення додаткових характеристик і властивостей товару до звернення в разі потреби додаються зразки товару.

Документи подаються у вигляді оригіналів або їхніх копій, завірених у встановленому законодавством порядку. Якщо оригінали документів складені іноземною мовою, заявник повинен забезпечити їх переклад українською мовою.

Звернення має бути підписано:

 • керівником юридичної особи і завірене його печаткою;
 • фізичною особою.

Якщо звернення подається в інтересах юридичної або фізичної особи її представником, до звернення додається копія довіреності, оформленої відповідно до вимог законодавства.

Термін прийняття попереднього рішення — 30 днів з дня реєстрації звернення.

Керівник (або його заступник) митного органу може прийняти рішення про продовження терміну розгляду звернення понад 30-денний термін, але не більше ніж на 15 календарних днів, про що митний орган повинен письмово повідомити заявника до закінчення 30-денного терміну із зазначенням відповідних причин.

Якщо надані заявником у зверненні відомості про товар є недостатніми для прийняття попереднього рішення, митний орган протягом 10 робочих днів з дня реєстрації звернення повідомляє заявнику про необхідність надання додаткових відомостей.

У разі ненадання заявником разом зі зверненням усіх необхідних відомостей для прийняття попереднього рішення термін прийняття такого рішення визначається з дати подання заявником усіх необхідних документів.

У разі ненадання заявником необхідних відомостей або встановлення факту здійснення розгляду іншим митним органом звернення цього заявника щодо одного й того ж товару, митний орган відмовляє в розгляді звернення з обґрунтуванням причин, які стали підставою для відмови у прийнятті попереднього рішення, з поверненням проб і зразків товару (у разі їх наявності).

Відмова в розгляді звернення не перешкоджає повторному зверненню заявника за умови усунення причин, що були підставою для відмови.

Якщо митним органом раніше було надано рішення про визначення коду товару щодо товару, який є об'єктом зовнішньоекономічного договору (контракту) заявника, і таке рішення не змінено й не скасовано, то попереднє рішення не надається.

Митний орган, який прийняв попереднє рішення, може його відкликати, якщо воно:

 • 1) було прийнято на підставі поданих заявником недостовірних документів, наданої ним недостовірної інформації, і/або в результаті ненадання підприємством усієї наявної в нього інформації, необхідної для прийняття даного рішення, що суттєво вплинуло на характер цього рішення;
 • 2) вступило в суперечність із законодавством України з питань державної митної справи в результаті змін в останньому;
 • 3) прийняте з порушенням вимог Митного кодексу України.

Якщо попереднє рішення відкликане митним органом з причини, зазначеної в пункті 1), декларант або уповноважена ним особа несе передбачену Митним кодексом України та іншими законами України відповідальність за негативні наслідки застосування такого рішення з моменту його прийняття.